Tożsamość uczestnika Ruchu „Maitri”

W dwóch poprzednich numerach przedstawiliśmy elementy tożsamości Ruchu “Maitri” na podstawie rozważań Wojciecha Zięby, wygłoszonych podczas wystąpienia na 44. Spotkaniu Krajowym uczestników Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri”. Poniższy tekst stanowi kończące temat podsumowanie.

Tożsamość uczestnika Ruchu „Maitri” – podsumowanie
Rekolekcje Ruchu „Maitri” Koszarawa 2013

Jeden duch i jedno serce

Ruch „Maitri” to wspólnota ludzi wierzących – katolicki ruch charyzmatyczny. Samo słowo „Maitri” pochodzi z sanskrytu i oznacza braterstwo. Charyzmat natomiast to dar Ducha Świętego, który otrzymuje każdy człowiek. Za pośrednictwem swoich założycieli uzyskuje go także wspólnota. Charyzmatem Ruchu „Maitri” jest dar posługi miłosierdzia – wyrażana czynem miłość do najuboższych.  Dar ten nas uzdalnia, ale nie wykonuje za nas pracy.

Realizujemy go więc poprzez działanie na rzecz najbiedniejszych z biednych na całym świecie. Wszystko to w myśl wezwania Chrystusa do miłości takiej, jaką On nas umiłował. W ten sposób każdy uczestnik Ruchu „Maitri” wypełnia swoje powołanie do świętości.

Więcej niż wolontariat

Uczestnicy Ruchu „Maitri” to nie tylko wolontariusze, lecz także ludzie wierni Chrystusowi. Dlatego nie skupiamy się wyłącznie na samym działaniu. Nie jest to też naszym celem samym w sobie. Nasz główny projekt Adopcja Serca to środek, poprzez który realizujemy swój charyzmat. Nie jesteśmy jedną z wielu charytatywnych organizacji pozarządowych. Nasze starania mają służyć Bogu i człowiekowi, a nie idei pomagania.

Życie z zasadami

Patroni wspólnoty „Maitri” to św. Franciszek i św. Matka Teresa. Zgodnie z ich naukami swoją pomoc najbiedniejszym traktujemy jako dar czystego serca. Staramy się ograniczać nasze wydatki i potrzeby, aby dzielić się z potrzebującymi. Czujemy się przy tym równi z nimi i szanujemy ich godność. Naszą postawą życiową chcemy budzić wrażliwość na los najbiedniejszych. Te podstawowe zasady wypływają z naszego charyzmatu. Ruch „Maitri” to także wierność nauczaniu Kościoła i Ewangelii. To również modlitwa indywidualna i wspólnotowa, a także wspólna formacja, która kształtuje naszą tożsamość.

Dziedzictwo i przyszłość

Wspólnota bez znajomości swojej historii i tradycji traci tożsamość i zanika. Wspólnota bez radości natomiast to wspólnota wymierająca. Dlatego w Ruchu „Maitri” pielęgnujemy zarówno swoje dziedzictwo, jak i nasz wewnętrzny radosny entuzjazm. Jest to bardzo ważne dla naszej teraźniejszości i przyszłości.

Dzięki byciu tu i teraz realizujemy swoje posłannictwo. Patrząc z nadzieją w przód szukamy kolejnych dróg rozwoju wspólnoty. W ten sposób chcemy przekazywać nasz charyzmat kolejnym pokoleniom. Jako chrześcijanie jesteśmy powołani do życia we wspólnocie. Zbawienie dokonuje się w niej i przez nią, a nie pojedynczo. Wspólnota i charyzmat, obok sakramentów, są naszą odpowiedzią na powołanie do świętości.

Taka jest nasza tożsamość. Taki jest Ruch „Maitri”.

Modlitwa uczestnika Ruchu „Maitri”

O pomoc w realizacji jego charyzmatu w duchu Zasad

Boże, Ty obdarzyłeś nas łaską miłość do ludzi najbiedniejszych, którą wyrażamy naszym czynem. Ten dar pozwala nam dostrzegać problemy najbiedniejszych. Wierzymy, że są one Twoim wezwaniem skierowanym do każdego z nas osobiście. Pomóż nam odpowiadać na nie w duchu wiary.

Dopomóż, by Ewangelia odczytywana i rozumiana zgodnie z nauką Kościoła była zawsze podstawą naszej wiary.

Niech Zasady naszego Ruchu pomagają nam kształtować styl naszego życia w sposób coraz bardziej zgodny z Twoją wolą, byśmy w ten sposób rozwijali i ożywiali naszą wspólnotę:

  1.  Spraw, abyśmy ograniczając w życiu codziennym własne wydatki i potrzeby mogli dzielić się z potrzebującymi braćmi na całym świecie.
  2. Pomóż nam dostrzec i uszanować godność ludzi ubogich i szukać dróg zbliżenia z tymi, którym pomagamy.
  3. Wspieraj nas, byśmy naszą pomoc traktowali jako dar czystego serca.
  4. Daj nam poczucie równości z tymi, z którymi się dzielimy.
  5. Spraw, byśmy swoją postawą życiową, słowem i przykładem zaangażowania na rzecz ludzi najbiedniejszych starali się budzić wrażliwość na ich los.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Autor modlitwy: Wojciech Zięba, 44. Spotkanie Krajowe Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri”, 19 września 2020.

Artykuły powiązane:

Jak rozumiemy tożsamość uczestnika Ruchu „Maitri” ?

Tożsamość uczestnika Ruchu „Maitri” cz.2

Tożsamość uczestnika Ruchu “Maitri” w 45. rocznicę powstania Ruchu

Zachęcamy do śledzenia naszej strony na Facebooku oraz na Instagramie.

oprac. Szymon Luliński