Stowarzyszenie Ruchu Maitri – biuro koordynacyjne

Stowarzyszenie Ruchu Maitri

Stowarzyszeniu Ruchu Maitri informacje podstawowe

Pełna nazwa: Stowarzyszanie Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata “Maitri”

KRS 0000364214

Stowarzyszenie Ruchu Maitri  jest Organizacją Pożytku Publicznego. Organizacja jest prawną reprezentacją gdańskiej Wspólnoty Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata “Maitri” działającej przy parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku jest od 1978. Na jej fundamencie ukształtował się gdański ośrodek Ruchu koordynujący w skali kraju program Adopcji Serca. Podstawowe dokumenty Stowarzyszenia udostępnione zostały w dolnej części strony.

Jako Organizacja Pożytku Publicznego Stowarzyszenie jest uprawnione do otrzymywania 1% odpisu z podatku dochodowego od osób fizycznych. Darmowy program do rozliczeń PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki

Sprawozdania z działalności

Sprawozdania finansowe

Rok 2013, Rok 2014, Rok 2015, Rok 2016, Rok 2017, Rok 2018,  Rok 2019 , Rok 2020, Rok 2021, Rok 2022

Sprawozdania merytoryczne

Rok 2013, Rok 2014, Rok 2015, Rok 2017, Rok 2018,  Rok 2019, Rok 2020, Rok 2021, Rok 2022

Rachunek bankowy:
Stowarzyszenie Ruchu Maitri
ul. ks. Józefa Zator Przytockiego 3, 80-245 Gdańsk

Wpłaty w PLN
Numer konta: 34 1240 1255 1111 0010 4395 6330
Bank: PeKaO SA III O/Gdańsk

Wpłaty w €uro

IBAN: PL 77 1940 1076 3241 3249 0000 0000

SWIFT: AGRIPLPR Credit Agricole Bank Polska S.A.

Wizja i misja

Członkowie Stowarzyszenia podzielają wspólną wizję świata i utożsamiają się z jego misją.
Naszą wizją jest świat bez głodu i ubóstwa, w którym cierpienie ludzkie nie jest elementem codziennego życia, a mieszkańcy Ziemi są równi i ich prawa są w pełni respektowane.

Naszą misją jest propagowanie różnych form działalności charytatywnej i humanitarnej w celu kształtowanie postaw i wrażliwości społeczeństwa na potrzeby najuboższych mieszkańców Ziemi. Misję wypełniamy m.in. przez tworzenie, promowanie i realizację projektów i programów pomocy kierowanych bezpośrednio do potrzebujących w krajach dotkniętych głodem i ubóstwem.

We władzach Stowarzyszenia działają członkowie  Rady gdańskiej Wspólnoty Ruchu “Maitri” jej długoletni współpracownicy.  Stowarzyszenie prowadzi działalność  przy ul. ks. Zator-Przytockiego 3 w Gdańsku-Wrzeszczu (budynku starej plebanii 1p.).

Stowarzyszenie jest otwarte na nowych członków.

Władze Stowarzyszenia

Zarząd:

 • Ewa Turek – Prezes Zarządu (nauczyciel, rodzic adopcyjny, członek Rady gdańskiej Wspólnoty, uczestnik Ruchu “Maitri” od 2007 r.).
 • Krzysztof Starczewski – Skarbnik (przedsiębiorca, rodzic adopcyjny, członek Rady gdańskiej Wspólnoty, uczestnik Ruchu “Maitri” od 1994 r.).
 • Michał Reiter – Sekretarz (radca prawny, rodzic adopcyjny, wolontariusz, współpracuje z Ruchem “Maitri” od 1995 r.).

Komisja Rewizyjna:

 • Iwona Szymkiewicz – Przewodnicząca Komisji (rodzic adopcyjny, wolontariusz Ruchu “Maitri” ).
 • Marek Sajewicz – Członek Komisji ( wolontariusz, uczestnik Ruchu “Maitri” od 2010).
 • Renata Kujawa – Członkini Komisji (rodzic adopcyjny, wolontariusz Ruchu “Maitri”).

Dyrektor Zarządzający:
Tadeusz Makulski – Odpowiedzialny gdańskiej Wspólnoty Ruchu “Maitri” (politolog, przedsiębiorca, rodzic adopcyjny, wolontariusz, uczestnik Ruchu “Maitri” od 2002 r., członek Polskiego Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu)

Stowarzyszenie Ruchu Maitri dokumenty

Statut Stowarzyszenia Ruchu Maitri
Katalog Standardów Funkcjonowania Stowarzyszenia Ruchu Maitri
Polityka Prywatności Stowarzyszenie Ruchu Maitri
Polityka Prywatności portalu pomocafryce.maitri.pl
Regulamin Uczestnictwa w Programie „Projekty Pomocowe”

Biuro koordynacyjne programu Adopcja Serca

Biuro koordynacyjne programu Adopcja Serca Ruchu “Maitri” prowadzone jest przez Stowarzyszenie Ruchu Maitri w Gdańsku. Siedziba biura mieści się w Gdańsku ul. ks. Zator – Przytockiego 3. Biuro prowadzi niżej wymienione działania:

 • administrowanie bazą danych darczyńców programu Adopcja Serca
 • administrowanie bazą danych podopiecznych programu Adopcja Serca
 • utrzymywanie kontaktów z placówkami misyjnymi i innymi podmiotami  współpracującymi z Ruchem “Maitri” w ramach programu Adopcja Serca
 • koordynacja wymiany informacji pomiędzy ośrodkami Ruchu “Maitri” prowadzącymi program Adopcja Serca
 • wizyty studyjne koordynatora programu w placówkach misyjnych
 • promocja programu Adopcja Serca
 • pozyskiwanie funduszy na projekty pomocy charytatywnej
 • rozliczanie pozyskiwanych środków

Osobą odpowiedzialną za pracę biura jest koordynator programu Adopcja Serca Ruchu “Maitri” – Tadeusz Makulski.

Kontakt:

e-mail: adopcja@maitri.pl

tel. +48 58 520 30 50

Biuro koordynacyjne programu Adopcja Serca

Adopcja Medyczna w Rwandzie – opowieść Modeste

Stowarzyszenie Ruchu Maitri