Obchody XXX-lecia białostockiej Wspólnoty Ruchu “Maitri”

Białostocka wspólnota Ruchu “Maitri” zaprasza na uroczystą Mszę św. z udziałem Jego Ekscelencji Ks. Abpa Edwarda Ozorowskiego, która odbędzie się w niedzielę, 20 września, o godz. 17.00 w kościele Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku. Intencją Eucharystii bedzie podziekowanie za 30-lecie istnienia Wspólnoty oraz 20-lecie dzieła Adopcji Serca. Po Mszy św. będzie miało miejsce spotkanie z koordynatorem programu Adopcji, Tadeuszem Makulskim oraz otwarcie wystawy “Misja” poświęconej temu dziełu.

Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri” jest federacją Wspólnot osób świeckich, których jednoczy potrzeba niesienia pomocy najuboższym mieszkańcom Ziemi. Pierwsza Wspólnota powstała w 1975 roku w Warszawie. Jedną z form pomocy ubogim dzieciom jest program Adopcja Serca.

Program Adopcji Serca różni się od większości form pomocy charytatywnej. Indywidualny ofiarodawca deklarujący wsparcie finansowe dla znanego mu z imienia i nazwiska dziecka w Afryce może również nawiązac z nim kontakt listowny. Dzięki temu, ma możliwość zapoznania się z jego warunkami życia i postępami w nauce. Uczestnik programu otrzymując fotografie dostrzega jak dziecko wzrasta i się rozwija. Biorąc udział w takiej formie pomocy, może być pewny, że jego pieniądze przyczyniają się do konkretnej i naocznej zmiany życia podopiecznego.

Programy Adopcji Serca Adopcja prowadzą organizacje pozarządowe i zgromadzenia zakonne z udziałem misjonarzy z placówek misyjnych w Afryce, Azji i Ameryce Południowej. Według szacunków gdańskiego Stowarzyszenia Ruchu “Maitri” Polacy “adoptowali” w ten sposób ok. 10 tys dzieci. Ruch “Maitri” prowadzi Adopcję Serca już od 20 lat, we wspólpracy z misjonarzami w dziesięciu krajach.

Według danych Banku Światowego aż 14,5% ludności na świecie uzyskuje dochód mniejszy niż 1,25$ na dzień. Obszarem szczególnie dotkniętym skrajnym ubóstwem jest Afryka Subsaharyjska gdzie 46% mieszkańców czyli ok 415 mln żyje w nędzy osiągając przychody znacznie mniejsze niż wymieniona kwota. Tam własnie do: Rwandy, DR Konga, Burundi, Sudanu, Kamerunu, Togo , Wybrzeża Kości Słoniowej i na Madagaskar kierowana jest pomoc w ramach Adopcji Serca Ruchu “Maitri”.