REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE „PROJEKTY POMOCOWE MAITRI.PL”

prowadzonego przez Stowarzyszenie Ruchu „Maitri”

z dnia 25 maja 2018 r.

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich działa Program „Projekty Pomocowe” oraz zasady uczestnictwa w nim.
 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższe wyrażenia mają następujące znaczenie:
 • Organizator” – Stowarzyszenie Ruchu Maitri z siedzibą przy ul. Ks.Józefa Zator Przytockiego 3, 80-245 Gdańsk, wpisane do rejestru stowarzyszeń, wpisane także do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000364214, NIP: 9571048588, REGON: 221166241
 • Regulamin” – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część
 • Cele Statutowe” – cele zamieszczone w statucie Organizatora, na Stronie Internetowej Organizatora
 • Strona Internetowa Organizatora”– strona internetowa, na której zamieszczane są wszelkie informacje dotyczące Programu „Projekty Pomocowe”, pod adresem: www.maitri.pl
 • Blue Media – system obsługujący transakcje elektroniczne umożliwiający wysyłanie oraz odbieranie płatności przez internet
 • Uczestnicy Programu”- osoby pełnoletnie, które wezmą udział w Programie oraz spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie, a także upoważnieni pracownicy osób prawnych/jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, którzy wezmą udział w Programie oraz spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie
 • Potwierdzenie” – elektroniczne potwierdzenie, które zostanie wysłane przez Organizatora Programu na wniosek Uczestnika Programu na wskazany w formularzu zamówienia adres e-mail, po akceptacji Regulaminu oraz dokonaniu płatności
 • Systemy Płatności”- dostępne na stronie internetowej systemy płatności przez internet np: Blue Media
 • Potwierdzenie Przyjęcia Darowizny”– elektroniczne potwierdzenie otrzymania darowizny, które zostanie wysłane przez Organizatora Programu na wniosek Uczestnika Programu na wskazany w formularzu zamówienia adres e-mail po akceptacji Regulaminu oraz dokonaniu płatności. Potwierdzenie będzie zawierało następujący zapis:

Niniejsze potwierdzenie stanowi dowód wpłaty darowizny na rzecz Stowarzyszenia Ruchu Maitri z siedzibą w przy ul. Zator-Przytockiego 3, 80-245 Gdańsk. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Otrzymywane darowizny przeznaczamy na cele pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 – 4, pkt 6 – 9, pkt 13, pkt 14, pkt 23, pkt 27 i pkt 31 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Osoby fizyczne wspierające Stowarzyszenie mogą skorzystać z ulgi podatkowej przewidzianej w art. 26 ust. 1 pkt. 9 ppkt. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym można zmniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę dokonanych darowizn w łącznej wysokości nieprzekraczającej 6 % dochodu.  Osoby prawne wspierające Stowarzyszenie mogą skorzystać z ulgi podatkowej przewidzianej w art. 18 ust. 1 pkt. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym można zmniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę dokonanych darowizn w łącznej wysokości nieprzekraczającej 10 % dochodu. Jeżeli Uczestnik Programu zechce skorzystać z w/w ulg wymaganym przez Urząd Skarbowy dokumentem jest potwierdzenie dokonania przelewu.

 1. Wzięcie udziału w Programie – „Projekty Pomocowe” (przekazanie środków finansowych na rzecz projektów pomocy charytatywnej) oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

§2. INFORMACJE O PROGRAMIE Projekty Pomocowe”

 1. Program ma na celu udzielenie wsparcia potrzebującym w Afryce (w razie potrzeby również na innych kontynentach) poprzez pokrycie kosztów pomocy dzieciom i innym skrajnie ubogim osobom oraz pokrycie kosztów budowy i modernizacji infrastruktury służącej pomocy charytatywnej realizowanej przez Misjonarzy. Organizator zawiera stosowne umowy o współpracy z podmiotami, które otrzymują środki pieniężne w ramach Programu.
 2. Program skierowany jest do osób, które chcą wesprzeć finansowo projekty przedstawiane przez Misjonarzy na rzecz pomocy potrzebującym. Mogą w nim uczestniczyć:
 • osoby pełnoletnie, które wpłacają środki pieniężne celem udzielenia wsparcia finansowego Programu za pośrednictwem systemów płatności, np: Blue Media, dostępnych na Stronie Internetowej Organizatora
 • upoważnieni pracownicy osób prawnych/jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną – przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, którzy wpłacają środki pieniężne celem udzielenia wsparcia finansowego Programu za pośrednictwem systemów płatności dostępnych na Stronie internetowej Organizatora
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy techniczne lub inne zakłócenia w funkcjonowaniu banków Uczestników bądź dostępnych na stronie internetowej Organizatora Systemów Płatności, jeżeli z powodu takich przerw bądź zakłóceń nie zostanie wykonany przelew środków pieniężnych
 2. Przekazanie pomocy finansowej nie stanowi procesu kupna-sprzedaży, tym samym Uczestnikowi Programu nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego. Wpłata środków pieniężnych za pośrednictwem dostępnych na stronie internetowej Organizatora Systemów Płatności stanowi darowiznę na rzecz Organizatora, która zostanie przekazana na cele określone w niniejszym Regulaminie
 3. Uczestnik programu potwierdza zrozumienie treści pkt 4, poprzez zaznaczenie przed sfinalizowaniem transakcji w okienku weryfikacyjnym umieszczonym przy oświadczeniu znajdującym się na ostatnim etapie zlecania darowizny. Treść oświadczenia: „Mam świadomość, że wybrana przeze mnie forma uczestnictwa w programie „Projekty Pomocowe” stanowi darowiznę na cele charytatywne wymienione na stronie internetowej www.maitri.pl oraz, że w zamian za przekazane wsparcie nie otrzymam ekwiwalentu materialnego”.

§3. ZASADY PROGRAMU “Projekty Pomocowe”

 1. Udzielenie pomocy celem przekazania wsparcia finansowego Programu „Projekty Pomocowe” za pośrednictwem Systemów Płatności rozumiane jest jako wzięcie udziału w Programie.
 2. Środki pieniężne przekazane na wsparcie finansowe programu „Projekty Pomocowe” zostaną przekazane na:
 3. co najmniej 90% wszelkich zebranych środków pieniężnych Organizator zobowiązuje się przekazać na rzecz Misjonarzy z misji afrykańskich na pokrycie wydatków związanych z Programem „Projekty Pomocowe”, zapewniającym finansowanie dla zgłaszanych przez nich projektów charytatywnych.
 4. nie więcej niż 10% wszelkich zebranych środków pieniężnych Organizator może przeznaczyć na koszty własne związane z prowadzeniem działalności statutowej.

§4. WARUNKI TECHNICZNE

 1. Korzystanie ze Strony Internetowej Organizatora wymaga:
 2. przeglądarki internetowej Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox 3.0 lub innej o podobnych właściwościach,
 3. posiadania adresu e-mail w przypadku chęci wzięcia udziału w Programie przez Uczestnika.

§5. OCHRONA PRYWATNOŚCI I DANE OSOBOWE

 1. Wzięcie udziału w Programie „Projekty Pomocowe” wymaga podania przez Uczestników Programu danych osobowych określonych przez Organizatora w odpowiednich formularzach zgłoszeniowych.
 2. Wzięcie udziału w Programie jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z udziałem w Programie. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich trwałego usunięcia przez Organizatora.
 3. Podając dane, o których mowa w § 5 ust. 1 niniejszego Regulaminu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celach związanych z działalnością statutową Organizatora. Dane osobowe Uczestników Programu będą wykorzystywane i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Programu.
 4. Administratorem danych osobowych jest Organizator, tj. Stowarzyszenie Ruchu Maitri z siedzibą przy ul. Ks. Józefa Zator Przytockiego 3, 80-245 Gdańsk, wpisane do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000364214, NIP: 9571048588, REGON: 221166241, adres do korespondencji: ul.Ks. Józefa Zator Przytockiego 3 80-245 Gdańsk, adres poczty elektronicznej: adopcja[ @ ] maitri.pl
 5. Organizator dokłada najwyższej staranności przy ochronie danych osobowych Uczestników przed dostępem, pozyskiwaniem bądź modyfikowaniem ich przez nieuprawnione podmioty, w szczególności poprzez zastosowanie odpowiednich sprzętowych oraz programowych zabezpieczeń.
 6. Organizator nie udostępnia, ani nie przekazuje danych osobowych podanych przez Uczestników osobom trzecim, chyba, że obowiązek taki wynika z przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa bądź z decyzji organu państwowego.

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia ich opublikowania na Stronie internetowej Organizatora.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 tj.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 tj.).

 

Regulamin przyjęty uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Ruchu Maitri w dniu 25 maja 2018.