Podstawowe informacje o Ruchu MAITRI w Polsce

Podstawowe informacje o Ruchu MAITRI w Polsce. Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI jest federacją wspólnot, które łączy wspólny charyzmat, duchowość i cele. Ich formację i działalność koordynuje Rada Ruchu z Głównym Odpowiedzialnym na czele.

Ruch powstał na na przełomie 1975/76 roku w Warszawie. Jego założycielem jest Jacek Wójcik, dla którego bezpośrednią inspiracją było spotkanie z Matką Teresą w Kalkucie w lecie 1975. Działalność pierwszej wspólnoty została zatwierdzona pismem Kurii Metropolitalnej Warszawskiej nr 6980/D/76 z dnia 15.10.1976 r., podpisanym przez ś.p. ks. bp. Władysława Miziołka.

Charyzmatem ruchu jest wyrażona czynem miłość do ludzi najbiedniejszych. Ten dar łaski pozwala uczestnikom wspólnoty dostrzegać problemy najbiedniejszych. Istnienie tych problemów odczytują oni jako Boże wezwanie skierowane osobiście do siebie i odpowiadają na nie w duchu wiary” (Statut Ruchu).

Duchowość Ruchu, czerpiąc z duchowości swych patronów, św. Franciszka z Asyżu oraz św. Matki Teresy z Kalkuty, skupia się wokół osoby cierpiącego Chrystusa. Jego udręczone Ciało zawisło na krzyżu, kiedy za każdego z nas oddał swoje życie. Dziś daje nam swoje Ciało na pokarm w Eucharystii. Przychodzi dziś do nas także w nędznym przebraniu człowieka ubogiego, bezdomnego, osieroconego dziecka, którym uczestnicy Ruchu starają się służyć. „To jest ten sam Chrystus” (św. Matka Teresa z Kalkuty).

Zasady życia uczestników Ruchu są dla nich szczególnym drogowskazem:

„Podstawową normę wiary i życia uczestników Ruchu stanowi Ewangelia odczytywana i rozumiana zgodnie z nauką Kościoła. Zasady Ruchu, będące wskazówką w kształtowaniu sposobu życia uczestników, wynikają z charyzmatu. Zgodnie z nimi Ruch MAITRI rozwija i ożywia każdy kto:

  • ograniczając w życiu codziennym swe wydatki i potrzeby dzieli się z potrzebującymi braćmi w ubogich krajach Trzeciego Świata;
  • stara się uszanować godność tych, którym pomaga i poszukuje dróg zbliżenia z nimi;
  • swoją pomoc traktuje jako dar czystego serca;
  • czuje się równy z tymi, z którymi się dzieli;
  • swoją postawą życiową, słowem oraz przykładem działania dla biednych stara się budzić wrażliwość na ich los” (Statut Ruchu).

Cele Ruchu wynikają z jego duchowości oraz zasad życia jego uczestników:

  • niesienie pomocy najbiedniejszym ludziom żyjącym w krajach Trzeciego Świata i wokół nas;
  • budzenie wrażliwości sumień i otwieranie ludzkich serc na godność ludzi najbiedniejszych, na ich potrzeby oraz na wartości, którymi żyją;
  • szukanie dróg pojednania i zbliżenia między żyjącymi w dobrobycie i biednymi (Statut Ruchu).

Wspólnota lokalna funkcjonuje przy parafii i jest podstawą struktury organizacyjnej Ruchu. „Rozwija i upowszechnia charyzmat Ruchu przez modlitwę, organizowanie spotkań formacyjnych, uwrażliwianie na sytuację najbiedniejszych oraz podejmowanie nowych form pomocy biednym. Formę i sposób pełnienia apostolstwa oraz zakres zadań w parafii i diecezji członkowie wspólnoty określają sami w zgodzie z charyzmatem oraz za aprobatą swego proboszcza lub biskupa. Głównym celem wspólnoty lokalnej jest troska o rozpoznanie i rozwijanie powołania chrześcijańskiego jej uczestników na drodze służby najbiedniejszym z biednych” (Statut Ruchu). Wspólnoty Ruchu działają aktualnie przy parafiach w Białymstoku, Bytomiu, Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Raciborzu, Toruniu, Warszawie, Wrocławiu, a także na terenie Republiki Czeskiej. Do przeczytania Sprawozdania z działalności poszczególnych Wspólnot.

Rada Wspólnot jest utworzona z osób odpowiedzialnych za poszczególne wspólnoty lokalne. Koordynuje ona formację i działalność wspólnot Ruchu. Członkowie Rady Wspólnot wybierają spomiędzy siebie Przewodniczącego. Funkcję tę pełni od 17.11.2018 p. Aneta Skaskiewicz.

Rada Stała jest organem wykonawczym, powoływanym przez Walne Zgromadzenie uczestników Ruchu, kierującym bieżącą działalnością w dziedzinie organizacji formacji oraz realizacji celów statutowych. Reprezentuje także Ruch na zewnątrz i dział w jego imieniu. Skład Rady Stałej powołany w dniu 13.10.2018: Edyta Ostrowska – Głowna Odpowiedzialna (GO), Tadeusz Makulski (zastępca GO), Wojciech Zięba (zastępca GO).

Ruch jest członkiem-założycielem Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich. Oświadczenie ORRK na temat Ruchu MAITRI.

Duszpasterz Krajowy. W 1989 Episkopat Polski wyznaczył Krajowego Duszpasterza Ruchu w osobie śp. ks. Romana Foryckiego SAC. Dzięki niemu został opracowany statut Ruchu. W latach 2013 – 2016 funkcję te pełnił o. Jan Jacek Stefanów SVD. W 2017 decyzją Konferencji Episkopatu Polski funkcję Duszpasterza Krajowego Ruchu objął ks. dr. Andrzej Panasiuk z Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Kontakt do Duszpasterza Krajowego: tel. 601 761 881 e-mail: panasiuk58{at}wp.pl

Adopcja Serca jest obecnie najważniejszym programem pomocowym, prowadzonym od 1996 roku  przez Ruch. Jest to długoterminowy, indywidualny lub grupowy patronat nad konkretnym osieroconym lub bardzo biednym dzieckiem w Afryce poprzez regularne wpłaty na jego utrzymanie, naukę i ochronę zdrowia. Zebrane środki trafiają do dzieci za pośrednictwem polskich misjonarzy, którzy w zamian dostarczają ofiarodawcom zdjęcia dzieci, informacje o nich oraz umożliwiają im nawiązanie korespondencji. Program koordynuje w Polsce gdański ośrodek Ruchu. Jest realizowany także w Czechach. W ciągu 20 lat funkcjonowania programu pomoc otrzymało ponad 10 tys. dzieci, a ok. 3,5 tys. korzysta z niej obecnie. Jest wśród nich ok. 20 księży, którzy mogli ukończyć seminarium duchowne w Kamerunie. Aktualnie wspieramy 23 kleryków. Adopcja Serca Ruchu Maitri jest pierwszym tego rodzaju programem w Polsce na szeroką skalę. Stał się inspiracją dla wielu podobnych programów, prowadzonych w Polsce przez zgromadzenia zakonne i organizacje pozarządowe.

Adopcja Serca ma XX lat

Dożywianie i leczenie zagłodzonych dzieci to program wsparcia dla misyjnych ośrodków zdrowia, które prowadzą taką pomoc. Regularnie wspieramy kilkanaście takich ośrodków. Wspieramy też dożywianie dzieci w przedszkolach misyjnych. Jednorazowe projekty pomocy obejmują np. zakupy leków i sprzętu medycznego dla misyjnych ośrodków zdrowia, budowa studni, remonty i rozbudowa misyjnych szkół i ośrodków zdrowia, , zakup samochodów terenowych dla misjonarzy (zakupiliśmy łącznie 5 samochodów) itp. Lista zrealizowanych projektów.

Wspieramy 53 placówki misyjne, prowadzone przez 23 zgromadzenia zakonne, w tym miedzy diecezjalne seminarium duchowne w Bertoua (Kamerun),  w którym kształcą się klerycy z diecezji Doume – Abong Mbang gdzie posługę biskupią pełni ks. bp Jan Ozga.

Logo Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI

Logo Ruchu MAITRI

Logo Ruchu MAITRI

 Podstawowe informacje o Ruchu MAITRI w Polsce