Statut

STATUT RUCHU SOLIDARNOŚCI Z UBOGIMI TRZECIEGO ŚWIATA – MAITRI

Uchwalony jednogłośnie przez uczestników Zgromadzeń Ogólnych 28.06.2003 r. oraz 22.11.2003 w Kaniach Helenowskich.

CHARYZMAT

Charyzmatem ruchu jest wyrażona czynem miłość do ludzi najbiedniejszych. Ten dar łaski pozwala uczestnikom wspólnoty dostrzegać problemy najbiedniejszych. Istnienie tych problemów odczytują oni jako Boże wezwanie skierowane osobiście do siebie i odpowiadają na nie w duchu wiary.

CELE

 • niesienie pomocy najbiedniejszym ludziom żyjącym w krajach Trzeciego Świata i wokół nas;
 • budzenie wrażliwości sumień i otwieranie ludzkich serc na godność ludzi najbiedniejszych, na ich potrzeby oraz na wartości, którymi oni żyją;
 • szukanie dróg pojednania i zbliżenia między żyjącymi w dobrobycie i biednymi.

SPOSOBY WYPEŁNIANIA CELÓW

Wśród sposobów wypełniania celów znajdują się między innymi:

 • modlitwa i ofiarowanie cierpień w intencji ludzi biednych; ograniczanie własnych potrzeb i proponowanie skromnego stylu życia;
 • utrzymywanie osobistych więzi z ludźmi biednymi poprzez materialną i duchową pomoc;
 • upowszechnianie rzetelnego obrazu ludzi żyjących w Trzecim Świecie i wokół nas oraz informowanie o ich problemach;
 • wychowywanie dzieci i młodzieży w duchu przyjaźni do najbiedniejszych;
 • współpraca z osobami, ruchami i organizacjami realizującymi cele podobne do celów ruchu.

ZASADY ŻYCIA

Podstawową normę wiary i życia uczestników ruchu stanowi Ewangelia odczytywana i rozumiana zgodnie z nauką Kościoła. Zasady ruchu będące wskazówką w kształtowaniu sposobu życia uczestników wynikają z charyzmatu. Zgodnie z nimi ruch Maitri rozwija i ożywia każdy kto:

 • ograniczając w życiu codziennym własne wydatki i potrzeby dzieli się z potrzebującymi braćmi żyjącymi w krajach Trzeciego Świata i wokół nas;
 • stara się uszanować godność i szukać dróg zbliżenia z tymi, którym pomaga;
 • pomoc swoją traktuje jako dar czystego serca;
 • czuje się równy z tymi, z którymi się dzieli;
 • swoją postawą życiową, słowem i przykładem stara się budzić wrażliwość na los ludzi najbiedniejszych.

FORMACJA

Celem formacji uczestników ruchu jest dojście do pełni życia chrześcijańskiego przez wypełnianie charyzmatu ruchu. Uczestnicy formują się indywidualnie poprzez podjęcie praktyk duchowych zalecanych przez ruch, udział w życiu parafialnej wspólnoty ruchu, w dniach skupienia, rekolekcjach formacyjnych i spotkaniach krajowych ruchu. Formacja zasadniczo obejmuje następujące etapy:

 1. Wprowadzenie, które obejmuje zapoznanie się ze statutem ruchu oraz z życiem i pracą grupy;
 2. Formację początkową, czyli uporządkowanie i pogłębienie wiary i życia duchowego, głębsze poznanie charyzmatu ruchu, odkrycie, zrozumienie i przyjęcie swego powołania oraz jego konsekwencji;
 3. Formację pogłębiającą, czyli ćwiczenie w apostolacie i coraz pełniejszy udział w misji Kościoła, w charyzmacie, życiu i dziele ruchu oraz w odpowiedzialności za wspólnotę, pogłębianie znajomości nauki Kościoła (zwłaszcza społecznej) oraz przygotowanie do podejmowania zadań i funkcji w ruchu.Każdy uczestnik potem bierze udział w formacji stałej, która polega na utrwalaniu poprzednich etapów.

WSPÓLNOTA

Wspólnotę Ruchu tworzy każdy, kto żyje charyzmatem Ruchu, uczestniczy w życiu wspólnoty Ruchu oraz wyrazi wolę przystąpienia do Ruchu w sposób określony w Regulaminie.

Wspólnota Parafialna Ruchu rozwija i upowszechnia charyzmat Ruchu przez modlitwę, organizowanie spotkań formacyjnych, uwrażliwianie na sytuację najbiedniejszych oraz podejmowanie nowych form pomocy biednym. Formę i sposób pełnienia apostolstwa oraz zakres zadań w Parafii i Diecezji członkowie Wspólnoty określają sami w zgodzie z charyzmatem oraz za aprobatą proboszcza lub biskupa. Głównym celem Wspólnoty Parafialnej jest troska o rozpoznanie i rozwijanie powołania chrześcijańskiego jej uczestników na drodze służby najbiedniejszym z biednych.

Cała Wspólnota Ruchu gromadzi się na corocznym Spotkaniu Krajowym, które jest wzajemnym dzieleniem się świadectwem wiary i służby najbiedniejszym. Spotkanie to ma ożywiać charyzmat, umacniać uczestników w ich apostolstwie oraz ma być miejscem wspólnego odczytywania znaków czasu.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA WSPÓLNOTY RUCHU

I. WSPÓLNOTA PARAFIALNA RUCHU
 1. Wspólnotę Parafialną Ruchu tworzą co najmniej trzy osoby.
 2. Członkami Wspólnoty Parafialnej mogą być uczestnicy Ruchu z różnych diecezji.
 3. Za działalność i rozwój Wspólnoty Parafialnej odpowiada Rada Wspólnoty, w której skład wchodzą: Odpowiedzialny Wspólnoty, Animator i Skarbnik oraz Duszpasterz, o ile zostanie wyznaczony przez Władzę Kościelną.
 4. Wspólnota ma prawo używać nazwy Ruchu, jeżeli jest zarejestrowana przez Radę Ruchu. Warunki rejestracji zapisane są w Regulaminie Wspólnoty.
 5. Wspólnota podejmuje działania statutowe samodzielnie lub we współpracy z innymi Wspólnotami Ruchu oraz w inny sposób określony w Regulaminie.
 6. Środki materialne, którymi dysponuje Wspólnota, to: składki uczestników Ruchu, darowizny, spadki, zapisy oraz ofiarność publiczna. Przy czym:

a) pozyskiwanie tego majątku i dysponowanie nim w zakresie wynikającym z wypełniania celów Ruchu prowadzone jest wyłącznie we Wspólnotach i jest obowiązkowo księgowane;
b) w każdym wypadku obowiązuje zasada uszanowania intencji ofiarodawcy;
c) zbiórki darów i ofiar w parafiach mogą być prowadzone wyłącznie za zgodą miejscowego proboszcza.

II. RADA RUCHU W DIECEZJI
 1. Członkowie Rad Wspólnot Parafialnych Ruchu na terenie tej samej diecezji tworzą Radę Ruchu w Diecezji. W skład Rady wchodzi też Duszpasterz Diecezjalny, o ile zostanie mianowany przez Władzę Kościelną.
 2. Rada działa w sposób ciągły, to znaczy nie ma kadencji.
 3. Zadania Rady Ruchu w Diecezji:

a) koordynuje działania Ruchu na poziomie diecezji;
b) składa pisemne sprawozdania właściwemu Biskupowi.

 1. W przypadku, gdy na terenie diecezji funkcjonuje tylko jedna Wspólnota Parafialna Ruchu, to przejmuje ona zadania Rady Ruchu w Diecezji.
III. ODPOWIEDZIALNY RUCHU W DIECEZJI
 1. Rada Ruchu w Diecezji wybiera spośród swoich członków Odpowiedzialnego Ruchu w Diecezji na okres 3 lat.
 2. Zadania Odpowiedzialnego Ruchu w Diecezji:

a) przygotowuje i prowadzi Radę Ruchu w Diecezji;
b) w kontaktach z Władzami Kościelnymi reprezentuje stanowisko wypracowane przez Radę Ruchu w Diecezji.

 1. W przypadku, gdy na terenie diecezji funkcjonuje tylko jedna Wspólnota Parafialna Ruchu, funkcje Odpowiedzialnego w Diecezji wypełnia Odpowiedzialny tej Wspólnoty.
IV. RADA RUCHU
 1. Rada Ruchu składa się z Odpowiedzialnych Ruchu w Diecezjach, Głównego Animatora i Duszpasterza Krajowego.
 2. Rada działa w sposób ciągły, to znaczy nie ma kadencji.
 3. Rada spotyka się co najmniej 2 razy w roku.
 4. Spotkania Rady przygotowuje i prowadzi Główny Odpowiedzialny.
 5. Zadania Rady Ruchu:

a) wytycza i koordynuje kierunki działania całego Ruchu i czuwa nad przestrzeganiem Statutu i Regulaminów;
wybiera spośród swoich członków i odwołuje Głównego Odpowiedzialnego oraz głosuje nad jego absolutorium;
c) zatwierdza wszystkie Regulaminy obowiązujące w Ruchu;
d) rozpatruje sprawozdania roczne Wspólnot Parafialnych Ruchu;
e) dla celów rejestracji orzeka o zgodności i realizacji celów statutowych organizacji współpracujących ze Wspólnotami Parafialnymi Ruchu z celami Ruchu;
f) zwołuje i przygotowuje Spotkania Krajowe i Zgromadzenia Ogólne oraz ustala harmonogram innych spotkań Ruchu na poziomie krajowym;
g) w razie potrzeby Rada może na czas określony przekazać część swoich uprawnień Głównemu Odpowiedzialnemu lub innym osobom.
h) składa pisemne sprawozdania Ogólnopolskiej Radzie Ruchów Katolickich i Asystentowi Episkopatu ds. Ruchów.

 1. W sprawach dotyczących Regulaminów, kierunków działania i Głównego Odpowiedzialnego Rada podejmuje decyzje większością 2/3 głosów w obecności 3/4 swoich członków. W pozostałych sprawach wymagana jest zgoda 2/3 głosów w obecności 2/3 członków Rady.
 2. W nadzwyczajnych okolicznościach Radę Ruchu zwołuje 2/3 jej członków.
V. GŁÓWNY ODPOWIEDZIALNY
 1. Główny Odpowiedzialny wybierany jest przez Radę Ruchu na okres 3 lat. Może być wybierany na dwie kolejne kadencje.
 2. Zadania Głównego Odpowiedzialnego:

a) reprezentuje stanowisko wypracowane przez Radę Ruchu w kontaktach z Władzami Kościelnymi;
b) prowadzi pisemny rejestr Wspólnot Parafialnych Ruchu;
c) prowadzi pisemny rejestr organizacji założonych przez uczestników Ruchu oraz organizacji, z którymi uczestnicy formalnie współpracują;
d) zwołuje i prowadzi Radę Ruchu.
e) podejmuje decyzje w imieniu Rady Ruchu w ramach jej zadań, które podlegają weryfikacji na najbliższym spotkaniu Rady.

VI. GŁÓWNY ANIMATOR
 1. Głównego Animatora wybierają spośród siebie Animatorzy Wspólnot Parafialnych Ruchu na okres 3 lat.
 2. Zadania Głównego Animatora:

a) odpowiada za formację Animatorów i animację spotkań na poziomie krajowym.
b) w porozumieniu z Radą Ruchu ustala harmonogram spotkań formacyjnych na szczeblu krajowym;
c) ściśle współpracuje z Duszpasterzem Krajowym przy ustalaniu programu formacji w Ruchu;
d) składa sprawozdanie roczne Radzie Ruchu.

VII. SPOTKANIE KRAJOWE
 1. W Spotkaniu Krajowym biorą udział uczestnicy i współpracownicy Ruchu, jego duszpasterze i zaproszeni goście.
 2. Do stałych elementów Spotkania Krajowego zgodnie z tradycją należą:
 • Eucharystia i modlitwa;
 • pogłębienie formacji;
 • wymiana doświadczeń uczestników i współpracowników;
 • zaproszenie przedstawicieli misjonarzy, z którymi współpracujemy;
 • dzielenie się doświadczeniami życia charyzmatem.
VIII. ZGROMADZENIE OGÓLNE
 1. Zgromadzenie Ogólne zwoływane jest przez Radę Ruchu w celu zatwierdzenia Statutu i ewentualnych zmian w Statucie Ruchu.
 2. Prawo głosu w Zgromadzeniu Ogólnym mają:

a) zarejestrowani uczestnicy Ruchu i duszpasterze o stażu uczestnictwa co najmniej 3 lat;
b) aktualni członkowie Rad Wspólnot Parafialnych.

3. Uchwały Zgromadzenia Ogólnego podejmowane są większością 3/4 głosów w obecności co najmniej 3/4 uprawnionych uczestników w I terminie. W przypadku braku kworum w I terminie Rada Ruchu zwołuje Zgromadzenie Ogólne w II terminie, na którym uchwały podejmowane są niezależnie od liczby obecnych uczestników.

Kanie Helenowskie 22.11.2003
Weronika Musioł – Racibórz
Edyta Ostrowska – Białystok
Krzysztof Starczewski – Gdańsk
Danuta Szczepańska – Bytom
Henryk Wardak – Warszawa
Piotr Obuch-Woszczatyński – Warszawa
Edyta Hinkielman – Wrocław
Jan Łucki – Wrocław
Marek Oktaba – Wrocław
Róża Sternik – Lublin
Teresa Głowacka – Lublin
Barbara Mielecka – Lublin
Elżbieta Salwerowicz –Rawa Mazowiecka
Jacek Wójcik – Warszawa